Informacje o szkole

GOSSM Gorzów Wlkp. - CZEKAMY NA CIEBIE!


PREZENTACJA W FORMACIE PDF - POBIERZ


Gimnazjalne Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży (GOSSM) działają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z roku 2004 w sprawie tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół i mistrzostwa sportowego.

 Uczniowie GOSSM maja zapewnione następujące warunki szkoleniowe:

 • kadrę szkoleniową
 • obiekty sportowe
 • sprzęt sportowy
 • zgrupowania i konsultacje szkoleniowe
 • zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie z częściowym dofinansowaniem
 • opiekę lekarską i rehabilitacyjną
 • udział w zawodach kontrolnych i mistrzowskich.

Uczniowie – zawodnicy Ośrodka realizują na lekcjach program nauczania wychowania fizycznego wg opracowanego rozkładu materiału dla poszczególnych klas i program szkolenia piłkarskiego wg wytycznych PZPN  (4 godz. wf + 12 trening w tym 2 godz. teorii). Program szkolenia piłkarskiego dla Ośrodków opracowany jest przez Zespół złożony z przedstawicieli Wydziału Szkolenia i Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego przy udziale trenerów Kadr Narodowych. System szkolenia w Ośrodkach podporządkowany jest potrzebom Kadr narodowych.

Program szkolenia piłkarskiego w Ośrodku odbywa się 5 dni w tygodniu z założeniem, że w piątek uczniowie – zawodnicy mogą uczestniczyć w swoich klubach macierzystych – zajęcia w tych dniach obejmują głównie program wf i teorii piłki nożnej.


 Cele:

 1. Systematyczne poznawanie procesu szkolenia w zakresie piłki nożnej.
 2. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 3. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i podstawowych cech motorycznych uczniów.
 4. Wytwarzanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
 5. Uczestniczenie w systemie współzawodnictwa sportowego w ramach gry w klubach i reprezentacjach wojewódzkich i reprezentacjach Polski
 6. Wdrażanie do systematycznej i sumiennej pracy.
 7. Harmonijny rozwój organizmu ucznia.
 8. Rozwijanie inwencji twórczej ucznia.
 9. Wdrażanie zasady „fair play”.
 10. Rozwijanie inwencji twórczej ucznia.
 11. Wyrabianie w uczniach poczucia własnej wartości.
 12. Opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego, objętych programem szkolnym.
 13. Wdrażanie do samokontroli i samooceny.
 14. Wyposażanie uczniów niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej.

 

Cele wychowawcze:

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej, sprawności fizycznej i zdrowia.
 2. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec uczciwej rywalizacji sportowej, zasad czystej gry, dążenia do osiągnięcia sukcesu i zwycięstwa w oparciu o poszanowanie przeciwnika.
 3. Kształtowanie poszanowania dla zasad, reguł i regulaminów.
 4. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec potrzeby dążenia do doskonalenia i poszerzania własnych umiejętności, wiedzy i sprawności fizycznej oraz samokontroli i samooceny osiągnięć.

 

Przydział godzin

I. Treści szkoleniowe, przydział godzin w klasach I, II, III

Klasa

Liczba godzin zajęć

Specjalistycznych(piłka nożna)

GS nr 2 / GOSSM

Liczba godzin zajęć

Ogólnych (wychowanie fizyczne)

GS nr 2

Razem

I

228/152

 

152

532

II

 

228/152

 

152

 

532

III

 

228/152

 

152

 

532

Razem

 

684/456

 

456

 

1596


W klasie I, II i III ogólna liczba zajęć z wychowania fizycznego wynosi 532 w skali roku. Na zajęcia specjalistyczne z piłki nożnej przewidzianych jest 380 godzin na co składa się 228 godzin dydaktycznych i 152 godziny w ramach zajęć GOSSM, natomiast na zajęcia ogólne z wychowania fizycznego 152.  Tygodniowy wymiar zajęć sportowych w I,  II i III klasie wynosi 14 godzin w tym zawartych jest 10 godzin zajęć specjalistycznych i 4 godziny zajęć ogólnych.

 
Uczniowie GOSSM mają zapewnione następujące warunki szkoleniowe:

 • kadrę szkoleniową,
 • obiekty sportowe,
 • sprzęt sportowy,
 • zgrupowania i konsultacje szkoleniowe,
 • zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie z częściowym dofinansowaniem (szczegółu tu- odnośnik do regulaminu),
 • opiekę lekarską i rehabilitacyjną,
 • udział w zawodach kontrolnych i mistrzowskich.

Copyright © Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wielkopolskim
All Rights Reserved.